Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Historie školy

V roce 1991 založila křesťanská církev Bratrská jednota baptistů*  Biblickou školu BJB v Olomouci. Chtěla tímto krokem navázat na více než dvacetiletou tradici Bohosloveckého semináře československých baptistů v Praze, jehož existence byla násilně ukončena v roce 1950 tehdejším komunistickým režimem.

Při zjišťování zájmu o tento typ školy a motivací ke studiu se však brzy ukázalo, že mnozí zájemci se nechtějí připravovat výhradně pro duchovenskou činnost, ale že by se také chtěli odborně věnovat lidem starým, nemocným, tělesně či duševně postiženým, drogově či jinak závislým. Tak se do přípravy studijního programu vedle teologických předmětů dostaly také předměty zdravotní, sociálně-právní a další, týkající se bezprostředně sociální práce. Zájem o Biblickou školu záhy překročil rámec jedné křesťanské denominace a škola rozšířila svou působnost na všechny, kteří splňovali podmínky pro přijetí – ukončeného středoškolského vzdělání, patřičné motivace a kladného postoje ke křesťanské orientaci školy.

První ročník této církevní školy byl otevřen k 1.9.1991, jednalo se o dvouleté pomaturitní studium. Po zhodnocení prvních zkušeností bylo rozšířeno v následujícím roce na pětisemestrové a poté na tříleté. Z toho druhý ročník kvalifikačního studia byl ukončen kvalifikační zkouškou a třetí, specializační ročník byl ukončen zpracováním a obhajobou absolventské práce a absolutoriem.

V roce 1994 se škola stala řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Tímto způsobem se postupně vytvářely podmínky k dalšímu rozvoji školy a k její transformaci na vyšší odbornou školu.

Biblická škola pak byla rozhodnutím Ministerstva školství s účinností od 1.9.1996 zařazena do sítě škol pod novým názvem jako Vyšší odborná škola sociální a teologická v Olomouci. 

V roce 2002 proběhla na škole konzultace Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která ověřila, že vzdělávací program Sociální a teologická činnost naplňuje Minimální standardy pro vzdělání v sociální práci, touto organizací stanovené. 

V roce 2003 byl název školy doplněn na Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas. Dorkas bylo jméno učednice Ježíše Krista, o které se píše v Bibli**. Tato křesťanka konala mnoho skutků milosrdenství, kterými pomáhala svým bližním. Její smrt byla velice oplakávána, zvláště vdovami, které její diakonické působení citelně postrádaly. Poslaly pro apoštola Petra a ten jim ji po modlitbě vrátil živou. Žena Dorkas se tak stala významnou představitelkou raněkřesťanské diakonie***.

V roce 2006 došlo ke změně právní formy školy na školskou právnickou osobu. 

V roce 2007 škola uzavřela smlouvu s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o odlišných podmínkách pro přijetí uchazečů z řad absolventů naší školy o studium na TF JU a o podmínkách, na základě kterých může děkan TF JU uznat studentovi předměty absolvované v předchozím studiu na škole Dorkas. Škola již dříve uzavřela dohodu s Institutem TCM International v Heiligenkreuz (Rakousko) o možnosti navazujícího akreditovaného teologického vzdělání na magisterské úrovni pro absolventy naší školy.

S platností od 1.9.2010 udělilo Ministerstvo školství akreditaci inovovanému vzdělávacímu programu s novým názvem Sociální a diakonická práceUchazeči o studium jsou od školního roku 2010/11 přijímáni již do tohoto nového vzdělávacího programu.

Od roku 2011 je našim absolventům umožněno, aby si po úspěšném složení přijímacích zkoušek na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze během jednoho roku studia doplnili bakalářské vzdělání v oboru Pastorační a sociální práce.

V roce 2012 proběhla na škole konzultace Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která ověřila, že vzdělávací program Sociální a diakonická práce ve všech jedenácti sledovaných disciplínách naplňuje Minimální standardy pro vzdělání v sociální práci touto organizací stanovené.

V roce 2016 obdržela škola rozhodnutí Ministerstva školství o prodloužení akreditace vzdělávacího programu Sociální a diakonická práce do 31. srpna 2022.

27. dubna 2019 Bratrská jednota baptistů rozhodla o převedení práva zřizovatele školy k 1. lednu 2020 na Vyšší odbornou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o.

18. května 2019 proběhlo rozlučkové setkání absolventů, vyučujících a přátel školy, kterého zúčastnilo cca 200 osob.

Během uplynulých dvaceti osmi let úspěšně ukončilo své studium celkem 346 absolventů, na škole v průběhu času působilo celkem 199 vyučujících.

Od 1. ledna 2020 stala novým zřizovatelem školy VOŠ PRIGO.

_______________________

* Bratrská jednota baptistů  patří do rodiny protestantských církví a je členem Ekumenické rady církví v ČR

** "V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: "Přijď rychle k nám!" Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána."  (Skutky apoštolské 9,36-41)

*** Původní význam slova diakonie je charitativní služba v rané křesťanské církvi poskytovaná lidem nemocným, postiženým a chudým. V moderní době se tímto termínem začaly označovat křesťanské organizace, které poskytují odbornou sociální, charitativní a pastorační péči.