Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Poslání školy Dorkas

Posláním Vyšší odborné školy sociální a teologické – Dorkas je odborná, praktická a etická příprava absolventů středních škol pro výkon profese sociálního pracovníka.

Poslání školy je uskutečňováno skrze odborné vzdělávání, praktickou přípravu a formování etických postojů.

Odborné vzdělávání
Cílem vzdělávacího programu „Sociální a diakonická práce“ je příprava studentů na práci sociálních pracovníků v celém spektru jejich činností. Odborné vzdělávání je pojímáno multidisciplinárně, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení sociálních problémů. Teoretickou výuku proto tvoří tři vzájemně se prostupující a doplňující složky: odborné sociální předměty, všeobecně vzdělávací předměty a teologicky zaměřené předměty.

Praktická příprava
Během studia je kladen velký důraz na získávání praktických zkušeností. 30 % výuky tvoří supervidovaná odborná praxe na pracovištích širokého spektra potenciálních zaměstnavatelů v sociální oblasti. Diakonické zaměření vzdělávacího programu zahrnuje přípravu též pro sociální práci realizovanou v křesťanských organizacích, případně dle osobních dispozic a preferencí jednotlivých studentů i přímo v církevní sféře v oblasti diakonické, katechetické a pastorační služby.

Formování etických postojů
Osobnostní přípravě studentů napomáhají menší studijní skupiny, které vyučujícím umožňují individuální přístup. K formování etických postojů přispívá mimo jiné prakticky orientovaná výuka teologických předmětů coby významná složka přípravy pro angažovanou službu potřebným. Náboženské vyznání není podmínkou přijetí ke studiu, od studentů i vyučujících se však očekává, že akceptují křesťanskou orientaci školy. Pro zájemce nabízí školní kaplanka duchovní poradenství.