Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Možnosti návazného bakalářského studia pro absolventy školy Dorkas

  Absolventi školy Dorkas mají možnost na základě dohody s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze získat ve zkráceném vysokoškolském studiu titul "bakalář" (Bc.). V obou případech je základní podmínkou absolvování vzdělávacího programu "Sociální a diakonická práce" na škole Dorkas.

  V případě Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se jedná o bakalářské studium oboru "Pastorační a sociální práce" na základě Opatření děkana ETF UK č. 3/2011 k uznávání studijních povinností v rámci studia PSP uskutečňovaného ve spolupráci s partnerskými VOŠ. Našim absolventům je od roku 2011 umožněno, aby si po úspěšném složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho až dvou let studia (podle studijních výsledků na škole Dorkas) doplnili bakalářské vzdělání - viz Opatření děkana č. 1/2016, které definuje uznávané předměty z předchozího studia na některé z vyjmenovaných VOŠ v AR 2016/17 a Žádost o uznání předmětů z VOŠ Dorkas.

  V případě Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se jedná o bakalářské studium oboru "Sociální a charitativní práce" na základě uzavřené Smlouvy mezi TF JU a VOŠ Dorkas.  Naši absolventi od roku 2008 podléhají odlišnému režimu přijímacích zkoušek a v průběhu studia jsou jim v souladu s platným Studijním řádem Jihočeské univerzity uznávány některé zkoušky a zápočty absolvované na škole Dorkas.