Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Uplatnění absolventů

  Absolvent vzdělávacího programu Sociální a diakonická práce je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka s kvalifikací podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Uplatňuje se tedy všude tam, kde se provádí odborná sociální práce s klienty (jednotlivci, rodinami, skupinami a komunitami), a to v široké škále sociálních institucí nejrůznějších zřizovatelů (stát, církve, neziskové organizace apod.)

  Naši absolventi nacházejí uplatnění v  oblasti sociálních služeb, sociální prevence, sociálního poradenství a též křesťansky orientovaných diakonických, charitativních, katechetických, pastoračních či volnočasových aktivit . Absolvent je připraven i pro práci na úseku sociální práce ve sféře veřejné správy. Zde se může uplatnit jako sociální pracovník v resortu práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra i spravedlnosti.

Absolvent je komplexně připraven pro tyto typové pozice podle Integrovaného systému typových pozic (ISTP):

- Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách
- Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách
- Odborný resocializační pracovník
- Samostatný resocializační pracovník
- Poradce v sociálních službách
- Odborný asistent v sociálních službách
- Koordinátor pečovatelské služby
- Samostatný sociální pracovník
- Zdravotně sociální pracovník
- Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby
- Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně-právní ochranu
- Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
- Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci
- Odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti
- Odborný profesní poradce služeb zaměstnanosti
- Odborný pracovník rekvalifikací
- Odborný referent rovných příležitostí ve školství
- Odborný referent speciálního vzdělávání
- Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně-patologických jevů
- Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
- Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci

  Absolventi školy Dorkas mají možnost na základě dohody s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze získat ve zkráceném vysokoškolském studiu titul "bakalář" (Bc.). V obou případech je základní podmínkou absolvování vzdělávacího programu "Sociální a diakonická práce" na škole Dorkas.